Sushi class & disassembling show04

Sushi class & disassembling show04