sushi class and disassembling show03

sushi class and disassembling show03