sushi class and disassembling show01

sushi class and disassembling show01